Integritetspolicy SEIIA

Allmänt

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA (769637-6974), Nybrogatan 30. SE-852 36 Sundsvall (nedan ”SEIIA”). Detta eftersom din personliga integritet, skyddet av dina personuppgifter samt ditt fortsatta förtroende är viktigt för oss.

Denna integritetspolicy gäller när SEIIA tillhandahåller en till dig i egenskap av att du som projektdeltagare kan använda SEIIA:s digital-plattform som du kommer åt genom Inloggning i Microsoft tjänster som Teams, SharePoint eller på vår hemsida.

SEIIA:s digitala-plattform erbjuder förutom kommunikationsmöjligheter mellan projektdeltagare även tjänster relaterade till SEIIA, SEIIA-företag, SEIIA:s produkter och övriga tjänster samt till SEIIA:s partners produkter och tjänster (fortsättningsvis angett som ”Tjänst” eller ”Tjänsten”)

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara på vilket sätt SEIIA använder information om dig som du delar med dig till oss när du använder SEIIA:s Tjänst. Vi vill även säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in om dig med din tillåtelse, vad vi gör med den informationen och hur vi skyddar dina rättigheter och din integritet under denna integritetspolicy.

Vid frågor om SEIIA:s integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@seiia.se.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in och behandlar sådana uppgifter om dig som du lämnar till oss när du får tillgång till tjänsten. Vi samlar även in och behandlar uppgifter som vi får tillgång till genom din användning av Tjänsten. De personuppgifter vi behandlar om dig består av bl.a. namn, e-postadress, kontaktuppgifter och telefonnummer.All information som vi samlar in om dig har en koppling till tillhandahållandet av Tjänsten och dess funktioner.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Tillhandahållandet av Tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig Tjänsten och de funktioner som tillhandahålls via Tjänsten. Vi har rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten för att uppfylla vårt avtal med dig (laglig grund).

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter till s.k. tredje parter dvs. andra parter än SEIIA. Sådana överföringar gör vi enbart om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma säkerhets- eller tekniska problem.

Vi delar också dina personuppgifter med andra organisationer, med leverantörer av tredjepartstjänster och övriga företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. våra IT-leverantörer. Det är dock alltid vi som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt och vi ingår därför avtal med sådana företag för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och denna integritetspolicy.

Länkar till andra hemsidor m.m.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser, produkter och/eller tjänster. SEIIA har inget bestämmande inflytande över dessa och tar inte ansvar för deras innehåll eftersom de inte omfattas av denna integritetspolicy.

Dessutom kan din användning av din utrustning i övrigt innebära att från oss oberoende parter samlar in och behandlar information om dig. Information som samlas in och behandlas av sådana tredje parter regleras inte av SEIIA utan av deras egna villkor och policys. Vi rekommenderar att du sätter dig in i sådana tredje parters villkor och policys.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

SEIIA strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. SEIIA överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer SEIIA att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

SEIIA använder Microsoft Office 365 och deras molnlösningar för lagring av data. Genom SEIIA användning av Microsoft Office 365 tjänster kan dina personuppgifter överföras till USA. SEIIA har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid överföring till USA genom Microsoft anslutning till EU-US Privacy Shield. Mer information finns tillgänglig på www.privacyshield.gov.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att SEIIA ska kunna fullfölja de anledningar till varför vi behandlar dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer att sparas under en längre tid om det krävs eller tillåts i lag. Därefter kommer vi att radera eller avidentifiera dina personuppgifter. Radering av användares inlägg sker senast efter sex månader om användaren ej dessförinnan gjort ett annat aktivt val.

Informationssäkerhet

Vi på SEIIA prioriterar säkerheten för dina personuppgifter. Detta gör vi genom att noggrant följa dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och regler om sekretess. Vi ser också till att inte vem som helst får tillgång till information om dig och begränsar behörigheten att ta del av informationen även inom SEIIA. För att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling har vi sammantaget genomfört de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, ändring och radering.

Cookies m.m.

Om SEIIA:s tillhandahåller en webbsida, kan den använda cookies för att fungera korrekt. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare och gör att vårt system kommer ihåg din enhet när du besöker vår webbplats. Inga personliga identifierbara data lagras i cookies, endast ett anonymt ID-nummer. Cookies används för att vi ska kunna föra besöksstatistik och för att förbättra upplevelsen för dig som användare. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Information om hur du gör detta hittar du i användarmanualen för din webbläsare. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan vi tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt.

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem).

Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:

Typ av cookieÄndamål
Nödvändiga för tillhandahållandet av TjänstenDessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. T.ex. låter dessa cookies oss känna igen vem du är för att ge dig korrekt information.
Prestanda och analysVi använder dessa cookies för att analysera hur Tjänsten nås, används, eller fungerar. Vi använder informationen för att underhålla, driva och förbättra Tjänsten.
FunktionellaDessa cookies låter oss hantera vissa funktioner i Tjänsten i enlighet med dina inställningar och val. Dessa gör att när du återvänder till Tjänsten så kan vi t.ex. ha ditt användarnamn redo samt komma ihåg hur du anpassat inställningarna.
Tredje parterVi kan låta våra samarbetspartners använda cookies i eller utanför Tjänsten för samma ändamål som anges ovan. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som SEIIA har registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. I registerutdraget har du också rätt att få information om hur länge uppgifterna kommer att sparas eller kriterierna som avgör hur länge uppgifterna sparas.

Återkallande av samtycke

Du har alltid rätt att återkalla att samtycke. För det har du möjlighet att meddela oss om du inte längre godkänner vår insamling, användning och överföring av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och (om tillämpligt) några särskilda sekretessmeddelanden som styr vår användning av dina personuppgifter i ett specifikt fall.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter genom att avsluta ditt användarkonto i Tjänsten.

Rättelse, tillägg eller radering

Du har alltid rätt att begära att vi rättar, uppdaterar eller raderar dina personuppgifter. SEIIA kommer inte alltid att kunna radera alla dina personuppgifter till följd av viss lagstiftning.

Begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter.

Förfrågningar

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor angående personuppgifter som innehas av oss, denna integritetspolicy eller i övrigt, tveka inte att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnittet benämnt ”Kontakt”).

Klagomål

Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet som nu är Integritetsskydds­myndigheten.

Ändring av denna integritetspolicy

SEIIA kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vid mindre ändringar kommer SEIIA att publicera den justerade integritetspolicyn på vår tjänst med information om när ändringarna träder ikraft. Om SEIIA genomför stora förändringar i integritetspolicyn kommer SEIIA att informera dig via e-post. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du alltid rätt att avsluta Tjänsten i enlighet med användarvillkoren.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på följande adress:

Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA

Nybrogatan 30