Förklaringar

DEXPI Data Exchange in the Process Industry https://dexpi.org vilket handlar om att skapa PI&D scheman som är baserade på en internationell standard så informationen är utbytbar med flera olika schemaverktyg men också att funktioner som läggs in är kopplade mot referenser kopplade mot en gemensam referens – RDL (Reference Data Library) enligt ISO 15926.

CFIHOS (Capital Facilities Information HandOver Specification) https://uspi.nl/index.php/projects/frameworks-methodologies/136-cfihos är ett koncept/standard som definierar

CFIHOS-projektet har byggt specifikationen för teknisk information baserad på ISO 15926

Att sätta en industristandard för denna specifikation har flera fördelar för var och en av de stora intressenterna:

Anläggningsägare och operatörer – en branschstandard minskar ansträngningen för att specificera och kommunicera informationskraven till leveranskedjan vilket leder till lägre kostnader. Det kommer också att bli mer fördelaktigt att gå från företagsstandarder med höga underhållskostnader till internationella ISO-standarder. Även kostnaden för att kartlägga överlämningsinformationen till de nuvarande systemen för drift, konstruktion och underhåll kommer att reduceras.

Entreprenörer – ett konsekvent tillvägagångssätt för informationskrav från ägaroperatörer skulle göra det möjligt för entreprenörer att integrera informationskraven i sina företags affärsprocesser och system vilket resulterar i effektivare leverans och förbättrad kvalitet på informationen. För närvarande ges entreprenörer olika krav för varje projekt eller förväntas föreslå vad som ska levereras och hur.

Leverantörer av utrustning – på liknande sätt som entreprenörer skulle en standarddefinition av informationskrav ge leverantörerna en enhetlig bild av kraven som gör det möjligt att generera informationen en gång och återanvändas.

Programvaruförsäljare – en tydlig definition av de viktigaste informationskraven skulle ger tydlighet i funktionaliteten som branschen behöver i verktygen som utvecklas.

Interoperabilitet – ”förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra” (Källa Wikipedia)

ISO 15926 – Är en standard för Industriell Interoperabilitet. Den omfattar information om konstruktion, konstruktion och drift av produktionsanläggningar skapas, används och modifieras av många olika organisationer under hela anläggningens livstid. Syftet med ISO 15926 är att underlätta integration av data för att stödja livscykelaktiviteter och processer i produktionsanläggningar.

Datamodellen och de ursprungliga referensdata är lämpliga för delade databaser eller datalagerdatorsystem i utvecklingsprojekt och i drift och underhåll. Dessutom, liksom för att definiera termerna som används i produktkataloger i e-handel. En annan användning av standarden är som referensklassificering för delade databaser och produktkataloger som inte är baserade på ISO 15926.

https://www.posccaesar.org/wiki/ISO15926

http://data.15926.org/rdl#