CFIHOS förändringsbegäran

SEIIA hanterar tilläggsbegäran mot CFIHOS

Som en del av det samarbetsavtal som SEIIA tecknat med CFIHOS kan vi hantera tilläggsbegäran eller vad CFIHOS kallar FR – Feature Request. Ett samarbete kring FR arbetet är planerat att ske mellan Sverige och Finland via SEIIA och ThTh samarbetet.

En viktig aspekt i arbetet med tilläggshanteringen är att ett industriellt behov ska tillgodoses så snart det går och inte förhindra pågående projektarbete. 

SEIIA erhåller denna tjänst för sina medlemmar kostnadsfritt men för icke medlemmar sker en debitering av nedlagd tid för hanteringen av förändringsbegäran. För aktuell debitering kontakta SEIIA.

En tilläggs- ändringsbegäran följer nedan arbetsflöde.. (preliminär idé)

 1. Undersöka om tilläggs begäran redan finns bland pågående ärenden
 2. Lämna in en tilläggsbegäran där behovet beskrivs samt att ett SEIIA-ID erhålls samt ärendenummer enligt nedan bifogas för spårbarhet. Ett formulär för denna hantering behöver utvecklas hos SEIIA
 3. Invänta svar från SEIIA om att er tilläggsbegäran är behandlad. Svar kan vara något av följande
  1. Erhållet svar visar att samma begäran redan är inskickad och beredning/arbete pågår. Via ärendenummret erhålls information om vilket SEIIA ID som är aktuellt för begärt tillägg.
  2. Erhållet svar ger information om att beredning/arbete startats/pågår kopplat mot ärendenummret.
  3. Erhållet svar ger återkopplingen att det är en begäran som ligger utanför CFHIOS / SEIIA nuvarande fokusområde och ej kommer beredas vidare.
 4. När ärendet är berett av SEIIA skickas det till CFIHOS som påbörjar en arbetet i en FR som SEIIA initierat.
 5. Återkoppling om ärendet kan erhållas i en tjänst på SEIIA medlemsportal i Teams.
 6. Det kommer med stor säkerhet uppkomma behov som ligger utanför den nuvarande planen för CFIHOS utveckling. Att det pågår ett arbete internationellt som kommer ge en lösning men som inte är klar. Då kan SEIIA ID gälla tills en långsiktig lösning hittats. Exempel på detta kan vara samarbetet mellan IEC och ISO inom något som kallas CDD där sker arbete löpande men det har inte publicerats ännu och det kan ta ett tag innan det går att publicera.

Den långsiktiga målsättningen med hela processen med FR – Feature Request hanteringen mot CFIHOS är att dels berika CFIHOS men också långsiktigt berika ISO 15926 referensdata och datamodell.

Nedan beskrivs ett flöde som (preliminär idé) ger snabbhet i projekthanteringen men långsiktigt stärka den globala standardiseringen.

 1. Ett behov uppstår i ett projekt och behovet behöver lösas.
 2. Behovet beskrivs i en framtida onlinetjänst hos SEIIA där ett SEIIA-ID med status ”skapad” som också är kopplad mot aktuellt ärendenummer. 
 3. Om man vill avvakta med att använda det preliminära SEIIA-ID status ”skapad” kan man invänta SEIIA ID med status ”under behandling” som normalt ska erhållas inom 3-4 arbetsdagar från att begäran skickats in.
  1. SEIIA-ID kommer under processen ha olika status exempelvis
   1. Skapad
   2. Mottagen
   3. Under behandling SEIIA
   4. Under behandling CFIHOS
   5. Godkänd SEIIA-ID och CFIHOS-ID kopplat
 4. När CFIHOS FR processen är klar erhålls ett CFIHOS ID för den aktuella tilläggsbegäran och återkoppling till aktuellt projekt skickas med länk mellan  SEIIA-ID samt erhållet CFIHOS-ID