Om SEIIA.SE (Svenska)

A helping hand in the digital transformation

Vision:

Anläggningsprojekt
som levererar enligt plan, i tid och på budget med anläggningsinformation som
levereras före tillhörande fysisk utrustning och där den alltid är strukturerad
och digital samt baserad på gemensamma tillämpningar och erfarenheter.

Att
med en industriledd förening samla industrin och dess leverantörer för att
utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella
standards och metoder inom interoperablitet samt att genomföra aktiviteter för
att informera, utbilda, inspirera, prova samt utveckla samarbeten inom och
mellan industrin.

Mål:

År 2021 skall föreningen vara etablerad inom svensk industri, ha internationella utvecklande samarbeten samt ha en första tillgänglig tillämpning av standard för interoperabilitet av anläggningsinformation. År 2024 skall detta vara normalt tillvägagångssätt hos industrin.

En
introduktion till
Swedish Industrial Interoperability Association, SEIIA, ekonomisk förening

Bakgrund:

Inom anläggningsintensiv industri har det länge jobbats på att försöka få leveranser av ny- och ombyggnadsprojekt att leverera allt man har behov av för att på ett optimalt sätt förvalta sina anläggningstillgångar. Historiskt har vi trimmat våra projekt till att vara duktiga på att leverera utrustning och ta den i drift inom tids- och kostnadsramar men det många inte varit lika lyckosamma med är att få all den information och dokument som krävs för att anläggningen ska uppnå hög produktivitet och ge maximal avkastning av anläggningstillgångarna.

Logotypen är ett försök att illustrera en ideal värld där projektet från start till vänster levererar information, det ljusgrå fältet, tills projektet går i drift vid den streckade vita linjen. Att informationen som behövs för att optimalt förvalta en anläggning, den mörkblå nedre delen, levereras samtidigt eller kontinuerligt under projektets genomförande. När anläggningen går i drift finns också all information tillgänglig i de system som man som anläggningsägare förväntar sig efter slutfört projekt. Den ljusblåa översta delen är information som skapas i ett projekt och som krävs för projektgenomförandet men inte är livsviktig för en anläggningsägare om man inte vill bygga upp en digital tvilling av sin fysiska anläggning. Om man med samma bild ska illustrera dagens situation som många inom anläggningsintensiv industri upplever så blir bilden som nedan.

Efter att anläggningen tagits i drift försöker man lösa
informationsöverlämningen, ofta i form av dokument som finns med i kontraktet
med leverantör/leverantörer i projektet. Många upplever att det är svårt att få
leveranser gjorda efter att projektet är klart rent operativt. Fokus blir
produktion och behovet av information för en optimal förvaltning av
anläggningstillgångarna blir eftersatta.

Många gånger är också fokus på dokument. I dagens IT-drivna
projektering skapas i princip all dokumentation ifrån olika databaser och
system och dokumenten blir därför kopior på Datat i det tillfälle som
dokumentet tas ut. Dokument som snabbt kan bli inaktuella och som kräver resurser
för sin uppdatering / revidering och som kostar stora belopp. Många dokument
har legala krav att de ska finnas och vara uppdaterade. D.v.s. det går ej att
slarva med förvaltningen. Vi har också en tradition där vi är vana att tänka på
dokument där vi med ett mer modernt sätt att se på Datat skulle kunna tänka
annorlunda.

Vår omvärld:

LCDM projektet som SSG initierat med totalt 15 industriella
partners och som är/varit en del av PiiAs projektportfölj, PiiA är ett av
Vinnovas strategiska innovationsprogram. Projektet har haft som mål att driva
en förstudie där problematiken med informationsöverlämningen från projekt till anläggningsägaren
varit i fokus, det som nedan kommer beskrivas som ”Handover”. En stor del av
projektet har ägnats åt att studera vad som sker ute i världen. Problematiken
med bristande ”Handover” är inget som är unikt för svensk anläggningsintensiv
industri utan den erfarenheten delar vi med alla runt om i världen. Skillnaden
är att på vissa håll har man försökt göra något praktiskt åt problemen. Vi har
under LCDM projektet hittat organisationer som Posc Caesar i Norge, ThTh i
Finland, Dexpi i Tyskland, USPI-NL (CFIHOS) i Holland, Mimosa och CII (Fiatech)
i USA bl.a.

Dessa organisationer har gemensamt att de jobbar som föreningar
utan vinstintresse och med ett fokus på att stödja internationell
standardisering för att lösa ”Handover” problematiken bl.a.

Ett ord som återkommer i alla dessa organisationer är
”Interoperability” eller Interoperabilitet på Svenska. Slår man upp det på Wikipedia
betyder det ”förmågan hos olika system, ofta i
datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra”

Vi ser goda exempel runt om i vår omvärld på initiativ som påbörjat
eller delvis löst ”Interoperabilitet” problemen i sina respektive industrier.
Där kan man generellt säga att Olja- och Gasindustrin kommit ganska långt. Att
de är färdiga på något sätt är att överdriva men de har bevisat att det går att
komma betydligt längre och skapa betydligt bättre förutsättningar för en
optimal förvaltning av sina anläggningstillgångar.

Det finns exempel från norsk offshore att man kräver
leverans av en validerad digitaltvilling efter ett projekt inte en mängd
relationsdokument. Man menar att det är den digitala tvillingen man kommer
förvalta för det kommer ske förändringar i anläggningen i framtiden och då är
det källan till information man ska jobba med inte revidera dokument som var ”ögonblicksbilder”
av hur anläggningen såg ut då den togs i drift för ”två år” sedan. Man kan säga
att den digitala transformeringen kommit betydligt längre inom de branscher som
jobbat med Interoperabilitet.

Basen för interoperabilitet inom anläggningsintensiv industri utgörs bl.a. av en ISO standarder som heter ISO 15926. Den finns i ett antal delar men beskriver på ett generellt sätt hur du definierar en anläggningsindustri med tekniska attribut och strukturer bl.a. Standarden är under ständig utveckling och den måste därför vara tillgänglig för alla intressenter i en anläggningslivscykel. EPC, O&O och CAE (*1 längst ner för förklaring)

Vision, syfte och mål med SEIIA:

Fortsättningen av LCDM projektet är SEIIA, Swedish Industrial Interoperability Association. En ekonomisk förening som på samma sätt som övriga organisationer i vår omvärld jobbar med att lösa problematiken med dålig eller obefintlig ”Handover” och datautbyte. Vi ser att vår omvärld har kommit betydligt längre i synen på informationsutbyte och användandet av internationella standarder. Att försöka uppfinna hjulet igen ser vi som både oklokt och tidsödande, slutsatsen i LCDM projektet har blivit att adoptera internationella framgångskoncept och utveckla dem tillsammans i ett internationellt nätverk som både berikar svensk industri men också säkerställer svensk konkurrenskraft. Då kan vi ställa krav på leveranser och projekt baserat på internationell standard istället för att försöka driva igenom lokala eller nationella krav och standarder. En viktig fråga inför bildandet har varit att fånga intresset hos svensk industri. En enkät har skickades ut under våren 2019 och svaren gav entydigt svar på frågan ”Att det finns ett intresse” för bildandet av industri ledd förening. 43% av de tillfrågade svarade Ja, 51% Kanske och 6% Nej på frågan om de kunde tänka sig bli medlemmar.

SEIIAs organisation:

Bildandet av den ekonomiska föreningen planeras genomföras
under vår-sommar 2019 där en interimsstyrelse tillsätts med en majoritet från svensk
anläggningsintensiv industrin som ansvarar för föreningens verksamhet under
första tiden fram till en första föreningsstämma, preliminärt under våren 2020.
Stadgar för föreningen är sammanställda och inlämnas i samband med ansökan hos
bolagsverket och utgör bas för interimsstyrelsens arbete fram till
föreningsstämman. Interimsstyrelsen har möjlighet att fram till medlemsstämman
föreslå förändringar i stadgarna som då fastslås.

En operativ ledning kommer tillsättas för att jobba med de
operativa frågorna som nätverkandet och tecknandet av samarbetsavtal med
befintliga organisationer som redan jobbar med frågan. Samt att bistå svensk
industri i arbetet med den digitala transformeringen. Administrationen för
föreningen kommer köpas av extern part under en uppbyggnadsfas. Inom
administration räknas löpande bokföring samt hantering av betalningar, telefoni
och IT-tjänster för e-post och webb bl.a. Postadress utgörs av en postbox.

Exempel på uppgiftsfördelning i den operativa organisationen:

  • Relationen mot SIS och ISO
  • Medlemsfrågor/Konferenser och relationer
  • Offentlig finansiering
  • Kommittéarbete och deltagande inom
    Globala/Nationella nätverk
  • Utbildningsfrågor och projekt för ökad
    interoperabilitet
  • Kanslist/ekonomi/Telefoni/Redovisning/IT-sopport.  Köps in efter behov

Övrig information:

En viktig grundförutsättning för att lyckas med SEIIA är att förstå flödena nedan. Kraven måste komma från den anläggningsintensiva industrin.

Posc Caesar / Norge www.posccaesar.org

USPI-NL (CFIHOS) / Holland www.uspi.nl

Dexpi / Tyskland www.dexpi.org

Mimosa / USA www.mimosa.org

CII (Fiatch) / USA  www.construction-institute.org